Fokker & Rosa - Duo Zanger Marcel Fokker en harpiste Petra Rosa Vlasman - duo zang en harp - harp en zang - nederlandstalige zanger en harpiste

Duo Zanger Marcel Fokker en harpiste Petra Rosa Vlasman - Fokker en Rosa - duo zang en harp - harp en zang - nederlandstalige zanger en harpiste motor

Fokker & Rosa – zanger en harpiste motor